Family Security Programme

Binnen onze organisatie is een eenheid actief die zich volledig heeft gespecialiseerd in persoonsgebonden risico’s en beveiligingsadvies. Dit team van ervaringsdeskundigen is fulltime verbonden aan een Family Security Programme.

Het Family Security Programme bestaat uit een aantal hoogwaardige beveiligingsmaatregelen en arrangementen. Deze maatregelen en arrangementen zijn gebaseerd op jarenlange expertise en richten zich vooral op het voorkomen en oplossen van incidenten in de persoonlijke levenssfeer. Onze specialisten brengen de situatie in kaart en richten zich vervolgens op het afstemmen en bespreekbaar maken van de maatregelen. Op die manier creëren en implementeren we oplossingen die zorgen voor zekerheid en gemoedsrust. Daarbij zorgen we ervoor dat de invloed op het dagelijks leven zo minimaal mogelijk is.

Wij leveren deze specifieke dienstverlening aan Family offices en de aan hen gelinieerde organisaties. Een persoonlijke aanpak staat altijd centraal. We bieden maatwerk en zijn zeer flexibel. Zo kunnen we direct een opschaling van maatregelen verzorgen wanneer de omstandigheden daartoe aanleiding geven.

 

Bij ons Family Security Programme kunt u vertrouwen op:

  • Een helder inzicht in de risico’s die bij u aan de orde kunnen zijn.
  • Een helder inzicht in de wijze waarop de risico’s zich kunnen openbaren.
  • Een goede mix van maatregelen en arrangementen om incidenten zoveel mogelijk te voorkomen.
  • Adequate bijstand, ondersteuning en advisering indien er onverhoopt inbreuk wordt gemaakt op de persoonlijke levenssfeer.

 

Een Family Security Programme kan worden samengesteld uit de volgende onderdelen:

Personal Profiles

In geval van onverhoopte calamiteiten zullen opsporingsinstanties zo snel mogelijk willen beschikken over specifieke gegevens en bijzonderheden rond de betrokken personen. Dit is van groot belang indien opsporingsacties daadwerkelijk opgestart dienen te worden. Security Control kan zorgdragen voor professionele en vertrouwelijke vastlegging en bewaring van dergelijke gegevens.

Voorzieningen aan voertuigen

Een aantal (communicatie) voorzieningen aan het voertuig van de betrokkene(n) kunnen van waarde zijn in het kader van zowel preventieve als reactieve doelstellingen van het Family Security Programme. De uit te voeren werkzaamheden zullen door Security Control worden georganiseerd, begeleid en gecontroleerd.

Crisis & Risk management

In geval van een daadwerkelijke calamiteit zal adequaat, snel en gezaghebbend reageren en handelen geboden zijn. Daartoe dient, naar mening van Security Control, een klein team van specialisten en professionals uit verschillende disciplines beschikbaar te zijn. Dit team wordt weloverwogen samengesteld en op haar (mogelijke) taken en rollen voorbereid.

Opleidingen en trainingen

Secretaresses, Personal Assistants, chauffeurs, maar ook huispersoneel dient in staat te worden gesteld om hun bijdrage aan de veiligheid van betrokkene(n) te leveren. Periodiek draagt Security Control daarom zorg voor gerichte, praktische trainingen en instructies.

More information

24/7/365 Response dienstverlening

Deelnemers aan het Family Security Programme kunnen 24/7/365 terugvallen op een help-deskfunctie. In geval van incidenten zal Security Control binnen een realistische reactietijd een of meerdere collega’s inzetten om de betrokkene(n) te adviseren en bij te staan.

Internet en IT Surveillance

De kwetsbaarheden van het gebruik van (privé) pc’s, laptops en eventuele PDA’s zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld. Daarnaast zal Security Control de (internet) koppelingen met systemen uit de ‘buitenwereld’ bezien op risico’s. In regelmaat zullen, tot op zogenaamd chatroom niveau’, surveillances worden uitgevoerd op het internet. Dit heeft tot doel berichtgeving en aandachtsvestiging rond de naam van betrokkene(n) te onderkennen en op hun merites te kunnen beoordelen.

Chauffeursdiensten & Vervoersregie

Betrokkene(n) bij het Family Security Programme kunnen te allen tijde een beroep doen op een specialistisch chauffeur. Onze chauffeurs zijn gecertificeerd en beschikken over de juiste vaardigheden om passagiers veilig, vlot en comfortabel te verplaatsen. Daarbij hebben zij oog voor veiligheidsrisico’s en zijn zij indien nodig in staat tot het maken van een (route) beveiligingsplan.

Onderzoeken en screening (Persoonlijke medewerkers)

Betrokkene(n) dienen uit te kunnen gaan van de integriteit van hun meest ‘nabije’ medewerkers, zowel privé als zakelijk. Ze moeten er van op aan kunnen dat deze personen geen onnodige risico’s vormen of onbewust met zich meedragen. In openheid en duidelijke communicatie met deze personen zal Security Control zekerstellen dat hier geen schoonheidsfouten optreden.

Woonhuisbeveiliging voor de bewoners

Bestaande voorzieningen zullen worden geïnventariseerd en beoordeeld op kwaliteit en doelmatigheid. Eventueel noodzakelijke aanpassingen en aanvullingen zullen in een verbeterplan worden gepresenteerd. De uit te voeren werkzaamheden zullen door Security Control worden georganiseerd, begeleid en gecontroleerd. Daarbij worden organisatorische, bouwkundige en elektronische maatregelen in een logisch verband met elkaar gebracht. Het uitgangspunt daarbij is dat ‘ongenode gasten’ zo vroeg mogelijk zullen worden gedetecteerd. De vertragings- en reactietijden dienen vervolgens zodanig te zijn dat bewoners de gealarmeerde hulpdiensten vanuit een veilige situatie kunnen afwachten.

Preventieve observatie (Dynamisch & Statisch) en persoonsbeveiliging

Afhankelijk van het risicoprofiel en de vastgestelde beveiligingsambitie zal Security Control adviseren om, periodiek, zogenaamde preventieve observatie te laten uitvoeren. Deze vorm van observatie heeft tot doel te bezien in hoeverre er (op specifieke momenten en/of locaties) sprake is van ‘ongewenste aandacht’ in de omgeving van betrokkene(n). Preventieve observatie dient over te kunnen gaan in zogenaamde nabij-beveiliging als Security Control daartoe aanleiding ziet en/of de betrokkenen dit wensen.

Security Briefings

Betrokkenen bij het Family Security Programme en personen (werknemers) die deel uitmaken van de ‘vaste dagelijkse woon- werk omgeving’, zullen een zekere mate van gerichte alertheid dienen op te brengen. Doel daarvan is ‘gevaarsignalen’ te kunnen herkennen. Om die reden verzorgt Security Control periodieke en (zeer) praktijkgerichte voorlichtingsgesprekken.

NL